Pollen Kilungu-Djimba / Kongo-Kinshasa

Allergen     Concentration
Ambrosia: no
Birch: no
Alder: no
Grasses: no
Hazel: no
Mugwort: no
Stinging Nettle: no
Olive: no
Plane: no
Mold: no
Cypress: no

NEW: Pollen

Pollen forecast Kilungu-Djimba